Tokyo Girl Skin

Hair: Lelutka
Bikini: DCNY

Tokyo Girl Skin – Circe Ishtari

Tokyo Girl Skin Hye Sue
Tokyo Girl Skin Hye Sue

Tokyo Girl Skin Jun
Tokyo Girl Skin Jun

Advertisements

Skin Fair 2013 – Tokyo Girl

Tokyo Girl – Circe Ishtari

Skin Fair 2013 – Sim 1
Skin Fair 2013 – Sim 2

Tokyo Girl - Skin Amelia
Tokyo Girl – Skin Amelia

Tokyo Girl - Skin Miru
Tokyo Girl – Skin Miru